صفحه اصلی > تیم علمی همایش
.: تیم علمی همایش

     
      1. دکتر علیرضا ابطحی : استادیار گروه تاریخ دانشگاه نجف آباد

2.  دکتر منصوره اتحادیه  : استاد بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه تهران

3. دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی : استادیار گروه تاریخ دانشگاه نجف آباد

4.  دکتر فریدون اللهیاری  : استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

5.  دکتر فیض الله بوشاسب : استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد

6.  دکتر سهیلا ترابی فارسانی  : دانشیار گروه تاریخ دانشگاه نجف آباد

7.  دکتر ناصر جدیدی  : استادیار گروه تاریخ دانشگاه نجف آباد

8.  دکتر رسول جعفریان  : استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

9.   دکتر نادعلی عاشورای  : استادیار گروه حقوق و معارف اسلامی دانشگاه نجف آباد

10.  دکتر احمد کامرانی فر : استادیار گروه تاریخ دانشگاه نجف آباد

11.  دکتر اصغر منتظر القائم  : دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

12.  دکتر فریناز هوشیار: استادیار گروه تاریخ نجف آباد

13.  دکتر کریم یوسف جمالی :دانشیار گروه تاریخ دانشگاه نجف آباد

14.  دکتر شهرام یوسفی فر : دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی