صفحه اصلی > دبیران همایش
.: دبیران همایشدبیر علمی همایش:

دکتر سهیلا ترابی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دبیر اجرایی همایش:

دکتر فریناز هوشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد