| درباره همایش > داوران >
.: داوران

سركار خانم شیرین طغیانی

سركار خانم محبوبه خراسانی

سركار خانم فریناز هوشیار ( دانشگاه آزاد نجف آباد )

جناب آقاي علیرضا ابطحی

جناب آقاي نادعلی عاشوری تلوکی

جناب آقاي محسن فهيم

جناب آقاي مسعود راعی
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر